Primeres passes with Blynk + Wemos D1

La manera més ràpida de prototipar un dispositiu IoT amb control remot basat en WiFi és amb la combinació del hardware de la família Wemos D1, que afegeix connexió WiFi a les prestacions d’Arguino, amb la plataforma IoT de Blynk, que proporciona una interessant oferta de widgets per a mòbil.

Pel que fa a la integració de la placa Wemos D1 amb l’entorn d’Arduino IDE, us recomanem que consulteu dins d’aquest mateix blog, l’entrada Arduino i IoT: Connectar-se a una xarxa WiFi amb Arduino/ESP8266.

Us recordem les quatre passes més importants:

  1. Dins d’Arduino IDE, anar a File/Preferences/Additional Boards Manager URLs i afegim la URL: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
  2. En Tools/Board/Boards Manager busquem esp8266 by ESP8266 Community i l’instalem.
  3. Ara ja podem seleccionar la placa en Tools/Board com a WeMos D1 R1
  4. Connectar la placa a l’ordinador amb el cable microUSB i en seleccionarem el port adient.

A més, per a poder integrar Wemos D1 amb blink serà interessant descarregar-se les llibreries que proporciona el propi fabricant, en Sketch/Libraries/Manage libraries/ busquem Blynk by Volodymyr Shymanskyy i la instal.em.

Per poder treballar amb l’app de Blynk cal instal.lar-la al nostre dispositiu mòbil, típicament Android, a través de Google Play. Durant la instal.lació serà necessari donar-se d’alta a la plataforma, cosa que es pot fer de manera directa amb qualsevol compte Gmail.

Un cop donats d’alta ja estem en condicions de crear el nostre primer projecte, que consistirà en un botó que des de la pantalla del mòbil permeti encendre i apagar un LED connectat en el port D9 de la placa.

Es tracta de definir un únic botó en Blynk amb les característiques de la figura següent:

I, en acabat, d’entre els exemples de l’Arduino IDE, carregarem a la placa Wemos D1 el programa que trobarem a File/Examples/Blynk/Boards_WiFi/NodeMCU, i que detallema a continuació, on

“YourAuthToken” és una clau alfanumèrica única associada a cada projecte que poporciona l’app de Blynk.

“YourNetworkName” és el nom de la xarxa WiFi a la que es connectarà la placa Wemos D1.

“YourPassword” és la contrasenya de la xarxa WiFi a la que es connectarà la placa Wemos D1.

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "YourAuthToken";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *